Energy Saving+> Cửa sổ mở quay tích hợp cửa sổ lưới bảo vệ                                                                                                                Mô tả           Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc điển hình

Đặc điểm kỹ thuật