Energy Saving+> Cửa sổ mở quay lật trong                                                                                                                                          Mô tả          Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc điển hình

Đặc điểm kỹ thuật