Panorama+> Cửa trượt Panorama                                                                                                                                                       Mô tả                           Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc cửa sổ

Mẫu góc cửa đi

Đặc điểm kỹ thuật