Panorama+> Cửa sổ mở quay/hất slim                                                                                                                                                       Mô tả              Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc cửa sổ+fix

Mẫu góc cửa sổ

Đặc điểm kỹ thuật