Energy Saving+> Cửa đi/cửa sổ mở quay hất ngoài                                                                                                                                Mô tả        Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng cửa sổ

Bản vẽ mô phỏng cửa đi

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc điển hình

Đặc điểm kỹ thuật