Energy Saving+> Cửa đi/cửa sổ trượt kín khít                                                                                                                                             Mô tả           Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc

Đặc điểm kỹ thuật